Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazza a Zsarátnok Bt. (cím: 7691 Pécs, Bózsa István utca 18, adószám: 21841651-1-02), mint szolgáltató által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre írásba foglalt szerződésnek minősül, melyet a rendelésszámon iktat és egy évig megőriz. A megrendelő a megrendelés leadásakor fogadja el ezt a szerződést.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Zsarátnok Bt.
A szolgáltató székhelye: 7691 Pécs, Bózsa István utca 18.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: uzlet@kekmacska.hu
Cégjegyzékszáma: 02-06-071705
Adószáma: 21841651-1-02
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszám: +36703848571
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Webnode AG, Cím: Limmatquai 112, 8001 Zurich, Switzerland

Alapvető rendelkezések:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.                                                                                                                                Ezen szerződés hatálya kizárólag a www.kekmacska.hu internetes webáruház katalógusán keresztül leadott megrendelésekre érvényes.                                                                                                                                                  A katalógusban található cikkek, képek, egyéb dokumentációk a Zsatátnok Bt tulajdonát képezik, azok  engedély nélküli felhasználása jogot sért.                                                                                                                                          Az internetes katalóguson keresztül a megrendelő a nap bármelyik szakában leadhatja megrendelését.

Szerződő felek:

A Zsarátnok Bt (7691 Pécs, Bózsa István utca 18., adószám: 21841651-1-02) által üzemeltetett www.kekmacska.hu internetes katalóguson keresztül leadott megrendeléseken keresztül a megrendelő és az internetes katalógust üzemeltető között vásárlási szerződés jön létre. Ezen szerződés alapján a megrendelő a megrendelés teljesítésének okán önkéntesen rendelkezésre bocsátja a megrendelés számlázásához szükséges adatokat, mely alapján a szolgáltató kiállítja a számlát. A számlázási adatok helyességéért kizárólag a megrendelő felel. A hibásan vagy hamisan megadott adatokból fakadó károkért kizárólag a megrendelő a felelős. A szolgáltatónak jogában áll az adatok valódiságát ellenőrizni. A szolgáltató törli azon megrendeléseket, melyekről bebizonyosodik, hogy hamis adatokon alapul.

Adatkezelési szabályok:

Szabályzatunk az alábbi linkre kattintva érhető el: Adatvédelmi szabályzat

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

A www.kekmacska.hu internetes katalógusban található termékek csak interneten keresztül vásárolhatók meg. A feltüntetett ár forintba értendők és tartalmazza az ÁFA összegét. A megrendelés leadásakor érvényes ár a végső fogyasztói ár is egyben, melyen a szolgáltató köteles átadni a megrendelt termékeket. Ez az ár kizárólag az adott megjelenési időpontra vonatkozóan érvényes. 

Az internetes katalógusban a szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. A termékek pontos összetételéről, fogyaszthatósági időtartamáról, tárolási javaslatról az internetes katalógus oldalán talál pontos leírást a megrendelő. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Felelősségvállalás

A szolgáltató: A webáruház működésével kapcsolatban a weboldal láblécében található információk a mérvadóak. Ezen információk alapján bonyolítja a szolgáltató a tevékenységét és magára nézve mindent elkövet annak maradéktalan teljesüléséért. A megrendelő kijelenti, hogy ezen információkat elolvasta és tudomásul veszi az abban foglaltakat.

A megrendelő: A megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa leadott megrendelés ajánlatnak minősül és kötve van. A megrendelés leadásával a megrendelő tudomásul veszi a szerződés életbe lépését és az le írtak be nem tartásával szerződést szeg, melyért jogi felelősséggel tartozik. A megrendelő gondoskodik a megrendelt áru kifizetéséről és átvételéről. Amennyiben a megrendelt áru átvétele a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő esetleges  többletköltséget a szolgáltatónak megtéríti.

A szerződés hatálya

Minden megrendelés azonosítószámmal rendelkezik, melyen a szolgáltató nyilvántartja a szerződést. A szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre, melyet a szolgáltató azonnal, de legkésőbb 48 órán belül megküld a megrendelőnek. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Azonnali fizetés esetén a megrendelés összegét a szolgáltató köteles visszautalni a megrendelőnek. A szerződés a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén akkor zárul le, mikor a felek között az összes követelés teljesül.

Rendelés menete

1.9. A rendelés menetének részletes leírása, a bejelentkezésről a termék kosárba helyezéséig.

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése stb.)

1.11. Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása mikor történik 1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított x munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

Az elállás joga kizárólag a fogyasztóra vonatkozik. Alapesetben a fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződéstől, a termék átvételének napjától számítottan 14 napos határidővel indoklás nélkül elállni. A fogyasztó a megrendelés és átvétel között eltelt idöszkban is gyakorolhatka elállási jogát. Az elállási jog gyakorlása esetében a fogyasztónak egyértelmű nyilatkozatot kel tennie a szolgáltató felé. Ezt az alábbi elektronikus vagy postai úton teheti meg:

e-mail: uzlet@kekmacska.hu

Postacím: Zsarátnok Bt., 7691 Pécs, Bózsa István utca 18.

Az elállási nyilatkozat minimális tartalmát illatően az alábbi nyilatkozatminta hívható segítségül, a formája nem kötött, így azt a fogyasztó határozza meg. A nyilatkozat minta az alábbi linkről tölthető le:

Az elállási jog megfelelő gyakorlatának bizonyítása a fogyasztót terheli. A fogyasztó akkor jár el helyesen, ha a nyilatkozat eljuttatásának lejárata előtti 14-dik napon elüldi a szolgáltatónak a nyilatkozatot. A szolgáltató haladéktalanul visszaigazolja az elálási nyilatkozat beérkezésének tényét. Postai úton történő feladás esetén célszerű tértivevényas küldeményként eljuttatni a nyilatkozatot, mely regisztrálja annak kézhezvételi dátunát.

Az elállási nyilatkozatot tárgyát képező terméket a fogyaztó a nyilatkozat megküldését követő 14 napon belül köteles személyes, postai vagy futárszolgálati úton visszajuttatni a szolgáltatónak. A szolgáltató címére történő termék-visszaküldés közvetlen költsége a fogyasztót terheli. Ezen felül a fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. A szolgáltatónak utánvéttel visszaküldöt csomagot nem áll módjában átvenni.

Amennyiben a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállalpításához feltétlen szükséges használatot meghaladó használatból fakadoan a termék értékében értékcsökkenés következik be, annak költsége a fogyaztót terheli.

Az elállási jog gyakorlása esetében a szolgáltató köteles a nyilatkozat beérkezésétől számítottan legkésőbb 14-dik napon visszatéríteni a termék árát és a hozzá kapcsolódóan felszámított szállíási költséget, kivéve azon többletköltségeket, amelyek kényelmi többlet költségeket jelentettek és eltérnek a szokásos legolcsóbb szállítási költségtől. A szolgáltató mindaddig visszatartja a visszatérítést, míg az elállás tárgyát képező termék vissza nem érkezik hozzá. Alap esetben a szolgáltató a visszatérítést a fogyasztó által megadott bankszámlájára utalással teljesíti, kivéve, ha a fogyasztó másképp nem rendelkezik.

A fogyasztó az alábbi termékek esetében nem gyakorolhatja elállási jogát:

- minőségét rövid ideig megtartó vagy romlandó termék                                                                                              - zárt csomagolású termék esetében, melynek megbontásakor sérül a termék higiéniai, egészségbédelmi tulajdonsága                                                                                                                                                                         - nem előre gyártott termék esetén, melyet a szolgáltató a fogyasztó kifejezett kérésére és utasításai alapján állíttatott elő vagy egyértelműen a fogyasztó személyére szabatott                                                                         - nem előre gyártott termék esetén, melyet a szolgáltató a fogyasztó kifejezett kérésére és utasításai alapján készített el vagy egyértelműen a fogyasztó személyére szabott

Felhívjuk minden fogyasztónk figyelmét, hogy a termék átvételekor tapasztalt bármilyen minőségi probléma esetén, ahol kizárható a fogyasztó felelőssége, vegyék fel velük a kapcsolatot és a terméket természetesen saját költségünkön cseréljük.

Kellékszavatosság

Amennyiben a megrendelt kellék nem felel meg a szerződésben vagy a jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, úgy a szolgáltató hibásan teljesített. Ha a fogysztó a szerződéskötés pillanatában tudatában volt vagy tájékoztatást kapott a szolgáltatótól a kellék hibájáról, úgy a szolgáltató nem teljesített hibásan. 

Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint:

- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

- az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt

A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. Ha azonban a dolog meghibásodásában a Felhasználót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Felhasználó köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Termékszavatosság

Az alábbiak kizárólag a fogyasztói szerződésekre érvényesek.

A szolgáltató által a fogyasztónak eladott termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta; a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Szavatossági jogok érvényesítése

Ezen pont a termél- és kellékszavatosságra egyaránt értendő.

A szolgáltató a szerződés megkötésének bizonyítékaként az általa az ÁFA törvény szabályai szerint kiállított számlát fogadja el. A fogyasztó annak bemutatásával érvényesítheti a szavatossági jogait valamint a jelen ÁSZF szerinti egyéb rendelkezések alapján együttesen. A fogyasztó bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről a szolgáltató jegyzőkönyvet készít, melynek másolatát elektronikus úton eljuttatja a fogyasztónak. A szolgáltató törekszik arra, hogy tizenöt napon belül javítsa vagy kicserélje a hibás terméket.

Panaszkezelés

A fogysztó az alábbi elérhetőségeken keresztül  terjesztheti elő panaszát:

Elektronikus útin e-mail-ben: uzlet@kekmacska.hu

Levelezés útján: 7691 Pécs, Bózsa István utca 18. 

Amennyiben a szolgáltatóval fennálló vitát nem sikerül rendezni úgy a fogyasztó a vitás esettel a lakóhelye szerint illetékes megyei békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulhat. Jogszabálysértéssel kapcsolatban a lakóhelye szerint illetékes járási hivatal fogyasztóvédelmi szervéhez fordulhat a fogysztó. Mivel a szolgáltató a békéltető testületi, vagy hatósági eljárásban együttműködésre kötelezett, úgy természetesen azok mindegyikén részt vesz.

A jelen szerződésben és a hozzá kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

A szerződés utolsó módosításának időpontja: 2021.12.22.